Ăn tập 2 vì mưa quá to. (at Tous Les Jours - Royal City Vincom Mall)

Ăn tập 2 vì mưa quá to. (at Tous Les Jours - Royal City Vincom Mall)

Moẹ (¥.¥)! (at Tous Les Jours - Royal City Vincom Mall)

Moẹ (¥.¥)! (at Tous Les Jours - Royal City Vincom Mall)

Đây là mị lúc nhỏ, thắm quá đổi!

Đây là mị lúc nhỏ, thắm quá đổi!